Metodologia badania Perły Rynku

Cel badania – przetestowanie i ocena zgłoszonych nowości do projektu. Wyłonienie nowości o najwyższym potencjale rynkowym.

Wskaźnik Potencjału Rynkowego – autorski wskaźnik stworzony przez Organizatora, służący do indywidualnego oceniania produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej lub hurtowej na polskim rynku.

Kto ocenia – niezależne grono Ekspertów, Praktyków rynku FMCG oraz rynku Kosmetycznego składające się na Jury Badania. Skład Jury Pereł Rynku FMCG i Pereł Rynku Kosmetycznego jest wybierany przez Organizatora. Grono Jurorów jest wskazywane w taki sposób, aby stanowiło możliwie najlepszą reprezentację struktury handlu detalicznego w Polsce.

Jakie produkty podlegają Badaniu – nowości FMCG i kosmetyczne wprowadzone na polski rynek w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. oraz te produkty, które w tym okresie przeszły zmianę w zakresie składu / opakowania / gramatury.  

System głosowania – system teleinformatyczny zaprojektowany i stworzony przez Organizatora, służący do zbierania głosów Jury i przeliczania ich, w celu ustalenia Wskaźnika Potencjału Rynkowego.

Z udziału w Badaniu wyłączone zostają: 

 1. Produkty, które brały udział w poprzedniej edycji Badania; 
 2. Produkty, które są markami własnymi sieci handlowych; 
 3. Produkty dedykowane sektorowi HoReCa; 
 4. Edycje limitowane. 

Ocena produktów:

 • Każda zakwalifikowany produkt lub linia podlega ocenie Jury.
 • Wszystkie zgłoszenia są wprowadzane do elektronicznego systemu głosowania należącego do Organizatora, do którego dostęp posiada wyłącznie zweryfikowane grono Jury i przedstawicieli Organizatora.
 • Przedstawiciele Jury dokonują głosowania po zalogowaniu się do systemu na utworzone przez Organizatora konto.
 • Każdy produkt oceniany jest indywidualnie przez każdego Członka Jury.
 • Każdy przedstawiciel Jury w swoim widoku systemu głosowania ma dostęp wyłącznie do swoich ankiet oraz swoich wyników głosowania.
 • W ocenie Jury bierze pod uwagę: informacje podane w formularzu zgłoszeniowym od Uczestników oraz swoją indywidualną ocenę opartą na wiedzy rynkowej.
 • W wyniku oceny Jury, produkt otrzymuje punkty. Każdy Członek Jury ocenia produkt w ramach wybranych Cech w skali od 1 do 5 punktów.
 • Liczba Cech przypisanych do produktu jest różna i zależy od rodzaju i przeznaczenia zgłoszonego produktu, a przede wszystkim od kategorii zbiorczej w ramach której oceniany jest produkt.
 • Liczba Cech produktu w ramach konkretnej kategorii zbiorczej jest taka sama dla wszystkich produktów.
 • Liczba uzyskanych punktów w ramach każdej Cechy jest sumowana i stanowi ocenę cząstkową produktu w ramach danej Cechy.
 • Najwyższa suma uzyskanych punktów we wszystkich Cechach stanowi Wskaźnik Potencjału Rynkowego produktu.
 • Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ramach Wskaźnika Potencjału Rynkowego (we wskazanym przedziale punktowym) pozwala wskazać Laureatów nagrody w postaci statuetki oraz przekazania bezpłatnego prawa do znaku i tytułu Perła Rynku FMCG 2023 i/lub Perła Rynku Kosmetycznego 2023.
 • Przedziały punktowe w ramach każdej kategorii są wyznaczane przez Organizatora.
 • Oprócz oceny punktowej, Jury może poddać nowość dodatkowej ocenie opisowej.
 • Wyłonieni Laureaci otrzymują Perły: Złoto, Srebro, Brąz. Jeżeli Laureaci mają taką samą sumę punktów, występują na podium równolegle z prawem do takiej samej nagrody i tytułu.
 • W badaniu Jury może przyznać nagrody specjalne dla firm, które w całym projekcie wyróżniły się w sposób szczególny, co oznacza iż firma i jej nowość została zakwalifikowana do nagrody specjalnej – tytułu Perły Rynku FMCG lub Perły Rynku Kosmetycznego.
 • System głosowania automatycznie przelicza punkty uzyskane przez każdy produkt i generuje automatyczny raport z wynikami.