Regulamin Badania Perły Rynku 2023

SŁOWNIK

Uczestnik (Zgłaszający) – Uczestnikami badania Perły Rynku FMCG 2023 i/lub Perły Rynku Kosmetycznego 2023 są firmy, które wyraziły zgodę na płatny udział w badaniu wprowadzając swoje zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie badania perlyrynku.pl

Organizator – Organizatorem i właścicielem branżowego badania Perły Rynku FMCG 2023 i Perły Rynku Kosmetycznego 2023 jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o. o.

Badanie – branżowy ranking nowości, przetestowanych i ocenionych przez grono Jury rynku FMCG, drogeryjnego i aptecznego.

Jury – niezależne grono ekspertów i praktyków rynku FMCG i kosmetycznego, rekrutujący się spośród przedstawicieli handlu detalicznego w Polsce, zebrane na zaproszenie Organizatora badania.

Metodologia badania – metodologia badania Pereł Rynku FMCG 2023 i Pereł Rynku Kosmetycznego 2023 opisuje przebieg badania i metodę przyznawania punktacji zgłoszonym produktom, a także sposób wyróżniania Laureatów w ramach badania. Szczegółowa metodologia badania opisana jest w oddzielnym dokumencie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Laureat – firma, której nowość/nowości uzyskała wysoką ocenę punktową w badaniu Perły Rynku FMCG 2023 i/lub Perły Rynku Kosmetycznego 2023 głosami Jury i została zakwalifikowana do nagrody w postaci statuetki oraz przekazania bezpłatnego prawa do znaku i tytułu Perła Rynku FMCG 2023 i/lub Perła Rynku Kosmetycznego 2023.

Produkt – zgłoszony przez Uczestnika pojedynczy produkt ze wskazaniem kategorii FMCG i/lub kosmetycznej, w której produkt występuje lub będzie występował w sprzedaży na rynku w Polsce.

Linia Produktów – każde zgłoszenie zawierające więcej niż jeden wariant produktu FMCG i/lub kosmetyczny (wersja smakowa, zapachowa, kolorystyczna, funkcja (nawilżający, oczyszczający, regenerujący), gramatura/pojemność, forma opakowania).

ORGANIZATOR I CEL BADANIA:

 1. Organizatorem Badania ,,Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego 2023”, zwanego dalej „Badaniem”, jest spółka Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Badania jest:
  • wskazanie produktów FMCG i kosmetycznych o największym rynkowym potencjale sprzedażowym;
  • promocja jakości i wysokich standardów w działalności producentów FMCG i kosmetyków;
  • wspieranie wizerunku dobrych marek i przedsiębiorstw działających w branży FMCG i kosmetycznej, a w rezultacie:
  • wyłonienie najlepszych spośród zgłoszonych produktów, ich przetestowanie oraz ich ocena przez Jury badania.
 3. Jury Pereł Rynku – w Badaniu, produkty testują i oceniają przedstawiciele sieci handlowych, zwani dalej „Jury” badania.
 4. Badanie przebiega pod nadzorem Organizatora oraz redakcji tytułów Wiadomości Handlowe oraz Wiadomości Kosmetyczne.
 5. Badanie i ocena – badanie i ocenę przeprowadza Jury składające się z grona ekspertów i praktyków handlu w Polsce na zaproszenie Organizatora, redakcji tytułów Wiadomości Handlowe i Wiadomości Kosmetyczne.
 6. Badanie przeprowadzane jest w oparciu o przygotowaną przez Organizatora Metodologię Badania.

HARMONOGRAM BADANIA:

 1. Badanie ,,Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego 2023” odbywa się raz w roku i składa się z trzech etapów: etap I – Przyjmowanie zgłoszeń; etap II – Przeprowadzenie Badania i opinii przez Jury; etap III – Prezentacja wyników Badania.
 2. Harmonogram badania:
  • Etap I – Przyjmowanie zgłoszeń (od 24.03.2023 r. do 30.04.2023 r.):
  • Etap II – Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń (od 24.04.2023 do 30.04.2023 r.)
  • Etap III – Przygotowanie przesyłek dla Jury (od 01.05.2023 do 31.05.2023 r.)
  • Etap III – Wysyłka produktów do Jury od 29.05.2023 r. , dostarczenie max. do 07.06.2023 r. w tym 02.06.2023 – termin dostarczenia produktów wymagających chłodzenia)
  • Etap IV – Testowanie i ocena przez Jury (od 12.06.2023 r. do 30.06.2023 r.):
  • Etap V – Weryfikacja ankiet i liczenie głosów (01.07.2023 do 31.07.2023 r.)
  • Etap VI – Oficjalne ogłoszenie wyników (21.09.2023 r.)

WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIU

 1. W Badaniu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi:
  • działają na terenie Polski;
  • są dystrybutorami, importerami lub producentami artykułów FMCG i kosmetyków;
  • wypełnią poprawnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.perlyrynku.pl oraz dołączą do zgłoszenia zdjęcie linii/produktu w wymaganej jakości;
  • dostarczą zgłoszenie w okresie od 24 marca 2023 do 30 kwietnia 2023 roku;
  • dokonają opłaty za zgłoszenie do badania na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, nie później niż do 12.05.2023.
 2. Zgłoszenia i udział w Badaniu są odpłatne. Przesłane zgłoszenie przez formularz Organizatora stanowi podstawę zgłoszenia i jest równoznaczne ze zgodą Zgłaszającego na otrzymanie faktury do uiszczenia opłaty za udział w badaniu, zgodnie z opłatą podaną w regulaminie badania.
 3. Wszystkie warianty wchodzące w skład zgłaszanej linii muszą być zgodne z jej charakterem np. linia żeli pod prysznic, linia balsamów do ciała, linia serum do twarzy. Niedopuszczalne jest ujęcie w jednej linii wariantów serii produktów np. linia z rokitnikiem, linia z rumiankiem. Stanowią one bowiem odrębne dwie linie produktowe i będą traktowane przez Organizatora jako 2 zgłoszenia (2 linii).
 4. W ramach opłaty w badaniu Zgłaszający otrzyma pełne wyniki Badania dla zgłoszonych przez siebie produktów. Szczegółowy opis świadczeń, które otrzymuje każdy uczestnik Badania reguluje Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 5. Badanie „Perły Rynku 2023” ocenia produkty/linie wprowadzone na polski rynek od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz te produkty, które w tym okresie przeszły zmianę w zakresie składu / opakowania / gramatury.
 6. Z udziału w Badaniu wyłączone zostają:
  • produkty, które brały udział w poprzedniej edycji Badania;
  • Produkty, które są markami własnymi sieci handlowych;
  • produkty dedykowane sektorowi HoReCa;
  • edycje limitowane.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W BADANIU

 1. Zgłoszenie do badania Perły Rynku jest odpłatne.
 2. Uczestnik po zgłoszeniu do badania podpisuje oświadczenie, precyzujące warunki uczestnictwa w badaniu oraz warunki handlowe oferty Organizatora.
 3. Szczegółowe warunki opłaty za uczestnictwo w Badaniu przekazywane są przez Organizatora w ramach Oferty.

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Organizator sprawdza poprawność i zgodność nadesłanych zgłoszeń z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Udział w Badaniu biorą produkty/linie produktów zgłoszone za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.perlyrynku.pl
 2. Decyzję o zakwalifikowaniu produktu/linii produktów do określonej kategorii podejmuje Organizator.

PRZEKAZANIE PRODUKTÓW DO JURY

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do Badania są zobowiązani do dostarczenia (na własny koszt) – do każdego Jurora osobno – każdy zgłoszony produkt lub linię biorącą udział w Badaniu – oraz do przekazania Organizatorowi drogą mailową potwierdzenia wysyłki produktów.
 2. Zgłaszający, który zostanie zakwalifikowany do udziału w badaniu ma obowiązek przekazać zgłoszone produkty w wyznaczonym terminie do przedstawicieli Jury na podstawie adresów otrzymanych od Organizatora.
 3. Zgłaszający jest zobowiązany do wniesienia opłaty za udział w badaniu przed przekazaniem adresów Jury przez Organizatora.

ZASADY BADANIA

 1. Badanie i opinie wskazują 2 grona Jury wg. metodologii opracowanej przez Organizatora.
 2. W testowaniu i ocenie produktów zamieszczonych w ankiecie Badania, biorą udział przedstawiciele Jury wraz ze swoimi zespołami.
 3. Badanie przeprowadzane jest drogą testowań i oceny nadesłanych produktów na adresy wskazane przez Organizatora do Jurorów.
 4. Po zakończeniu Badania Organizator dokonuje analizy zebranych ocen Jury oraz sporządza raport przedstawiający ostateczny rezultat Badania.
 5. Wyniki badania Organizator zaprezentuje na oficjalnym ogłoszeniu wyników stacjonarnie gdzie spotkają się Laureaci i grono Jury.
 6. Każdy Uczestnik, którego produkt/linia został zakwalifikowany do udziału w Badaniu otrzyma indywidualny raport przedstawiający rezultaty Badania swojego produktu/linii.

ZGŁOSZENIE DO BADANIA

 1. Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestnika Badania.
 2. Organizator przyjmuje od producentów, dystrybutorów, importerów, zwanych dalej „Uczestnikami” zgłoszenia produktów/linii do udziału w Badaniu na podstawie przesłanych do Organizatora dokumentów i plików:
  • poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie projektu www.perlyrynku.pl;
  • zdjęcia zgłoszonych produktów/linii (w formacie jpg., tiff., białe tło, wysoka rozdzielczość, zbiorcze zdjęcie, rozdzielczość min. 300 dpi, w przypadku linii produktów zdjęcie powinno zawierać wszystkie zgłaszane warianty);
  • podpisanego Oświadczenia dotyczącego zapoznania się z Regulaminem i akceptacji warunków uczestnictwa:
 3. W przypadku zgłoszenia wypełnionego niepoprawnie lub niekompletnie, Organizator skontaktuje się ze Zgłaszającym o uzupełnienie brakujących danych przez Zgłaszającego (ponowne przesłanie zgłoszenia, poprawnie).
 4. Zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Badaniu w przypadku gdy nie zostaną uzupełnione lub będzie brakowało Oświadczenia.
 5. Nadesłane materiały będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Badania, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć i materiałów Zgłaszającego będzie nieodpłatne.
 6. Każdy Uczestnik Badania ma prawo odpłatnie zgłosić dowolną liczbę produktów.
 7. Produkt lub linia produktowa danej marki może być zgłoszona jeden raz w całym badaniu.
 8. Wiążącą formą dostarczenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.perlyrynku.pl . W wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza przesłanie zgłoszenia na mail Organizatora tj.: zgloszenia@perlyrynku.pl co jest podyktowane problemami technicznymi Zgłaszającego lub Organizatora. Wówczas Zgłaszający w zwrotnym mailu potwierdzi otrzymanie zgłoszenia Zgłaszającego a następnie zgodnie ze zgłoszeniem wystawi fakturę za udział w badaniu.
 9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub (w wyjątkowych okolicznościach) przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Zgłaszającego ZA ZGODĄ ORGANIZATORA, jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa w Badaniu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia dostarczone niezgodnie z powyższym regulaminem.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Badania. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.
 12. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do 30 kwietnia 2023 roku.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby zgłoszeń do badania, liczby kategorii lub nazwy kategorii oraz ostatecznego przypisania produktu do danej kategorii.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania produktu/linii produktowej z badania bez podania przyczyny. W takim wypadku cała kwota za przeprowadzenie badania zostanie zwrócona do Zgłaszającego.
 15. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Badania bez prawa do zwrotu opłaty za udział w badaniu oraz bez prawa do uzyskania wyników Badania.
 16. W przypadku rezygnacji udziału w badaniu przez Zgłaszającego po wyznaczonym terminie Zgłaszający może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 30.000 zł oraz zostać usunięty z Badania.

PREZENTACJA PRODUKTÓW NA STRONIE

Zgłoszenie produktu/linii produktów do Badania jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na zaprezentowanie ich na stronach internetowych należących do Organizatora, a także we wszelkich materiałach informacyjnych i promujących Badanie.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZNAKU PERŁY RYNKU

 1. Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków i tytułów ,,Perły Rynku FMCG i „Perły Rynku Kosmetycznego 2023” na zasadzie płatnej  licencji, odpowiednio do zajętego miejsca na podium głosami Jury.
 2. Przekazanie prawa nastąpi w formie dokumentu LICENCJI, które nastąpi po przetestowaniu i wskazaniu oceny przez Jury, na podstawie której Organizator wskaże nagrodzone produkty Zgłaszającego.
 3. Szczegółowe informacje na temat praw i ograniczeń wykorzystywania logo i tytułu: ,,Perły Rynku FMCG”, „Perły Regionu” i „Perły Rynku Kosmetycznego 2023” zawierają odrębne regulaminy.
 4. Jakiekolwiek graficzne wykorzystanie logo Badania, nazwy Badania lub przyznanego tytułu dla produktów innych niż wskazanych przez Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł i wykluczeniem Uczestnika (lub innych podmiotów działających w sprzeczności w niniejszym Regulaminem) z projektów organizowanych przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin Badania znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.perlyrynku.pl.
  • W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator.
  • Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Badania można kierować do: bozena.graczyk@wg.media lub pod numer telefonu: 519 042 669.
  • Naruszenie ustaleń Regulaminu Badania przez uczestnika będzie oznaczać wykluczenie go z Badania.
  • Wszelkie spory dotyczące przebiegu Badania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków ,,Perły Rynku FMCG”, i „Perły Rynku Kosmetycznego 2023”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Warszawa, 22.03.2023 r.