Regulamin Badania Perły Rynku

SŁOWNIK

Uczestnik (Zgłaszający) – Uczestnikami badania Perły Rynku FMCG i/lub Perły Rynku Kosmetycznego są firmy, które wyraziły zgodę na udział w badaniu wprowadzając swoje zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie badania perlyrynku.pl

Organizator – Organizatorem i właścicielem branżowego badania Perły Rynku FMCG i Perły Rynku Kosmetycznego jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o. o.

Badanie – branżowy ranking nowości, przetestowanych i ocenionych przez grono Jury rynku FMCG, drogeryjnego i aptecznego.

Jury – niezależne grono ekspertów i praktyków rynku FMCG i kosmetycznego, rekrutujący się spośród przedstawicieli handlu detalicznego w Polsce, zebrane na zaproszenie Organizatora badania.

Metodologia badania – metodologia badania Pereł Rynku FMCG i Pereł Rynku Kosmetycznego opisuje przebieg badania i metodę przyznawania punktacji zgłoszonym produktom, a także sposób wyróżniania Laureatów w ramach badania. Szczegółowa metodologia badania opisana jest w oddzielnym dokumencie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Laureat – firma, której nowość/nowości uzyskała wysoką ocenę punktową w badaniu Perły Rynku FMCG i/lub Perły Rynku Kosmetycznego głosami Jury i została zakwalifikowana do nagrody w postaci statuetki oraz przekazania bezpłatnego prawa do znaku i tytułu Perła Rynku FMCG i/lub Perła Rynku Kosmetycznego .

Produkt – zgłoszony przez Uczestnika pojedynczy produkt ze wskazaniem kategorii FMCG i/lub kosmetycznej, w której produkt występuje lub będzie występował w sprzedaży na rynku w Polsce.

Linia Produktów – każde zgłoszenie zawierające więcej niż jeden wariant produktu FMCG i/lub kosmetyczny (wersja smakowa, zapachowa, kolorystyczna, funkcja (nawilżający, oczyszczający, regenerujący), gramatura/pojemność, forma opakowania).

ORGANIZATOR I CEL BADANIA:

 1. Organizatorem Badania ,,Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego 2023”, zwanego dalej „Badaniem”, jest spółka Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Badania jest:
  • wskazanie produktów FMCG i kosmetycznych o największym rynkowym potencjale sprzedażowym;
  • promocja jakości i wysokich standardów w działalności producentów FMCG i kosmetyków;
  • wspieranie wizerunku dobrych marek i przedsiębiorstw działających w branży FMCG i kosmetycznej, a w rezultacie:
  • wyłonienie najlepszych spośród zgłoszonych produktów, ich przetestowanie oraz ich ocena przez Jury badania.
 3. Jury Pereł Rynku – w Badaniu, produkty testują i oceniają przedstawiciele sieci handlowych, zwani dalej „Jury” badania.
 4. Badanie przebiega pod nadzorem Organizatora oraz redakcji tytułów Wiadomości Handlowe oraz Wiadomości Kosmetyczne.
 5. Badanie i ocena – badanie i ocenę przeprowadza Jury składające się z grona ekspertów i praktyków handlu w Polsce na zaproszenie Organizatora, redakcji tytułów Wiadomości Handlowe i Wiadomości Kosmetyczne.
 6. Badanie przeprowadzane jest w oparciu o przygotowaną przez Organizatora Metodologię Badania.

HARMONOGRAM BADANIA:

 1. Badanie ,,Perły Rynku FMCG” i „Perły Rynku Kosmetycznego ” odbywa się raz w roku i składa się z następujących po sobie etapów.   
 2. Etap I – Przyjmowanie zgłoszeń (od 05.02.2024 r. do 30.04.2024 r.): 
 3. Etap II – Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń i kwalifikacja Uczestników do badania (od 01.02.2024 do 10.05.2024 r.) 
 4. Etap III – Przekazanie adresów i przygotowanie przesyłek dla Jury (od 13.05.2024 do 17.05.2024 r.) 
 5. Etap IV – Wysyłka produktów do Jury od 13.05.2024 r. dostarczenie najpóźniej do 24.05.2024 r. w tym 17.05.2024 – termin dostarczenia produktów wymagających chłodzenia
 6. Etap V – Testowanie i ocena przez Jury (od 27.05.2024 r. do 14.06.2024 r.): 
 7. Etap VI – Weryfikacja ankiet i liczenie głosów (17.06.2024 do 21.06.2024 r.) 
 8. Etap VII – Poinformowanie uczestników o wynikach indywidualnych (od 24.06.2024 do 28.06.2024 r.) 
 9. Etap VIII – Generowanie raportów dla Laureatów Badania (od 7.07.2024 do 31.07.2024 r.)  
 10. Etap IX – Przekazanie raportów z badania dla Laureatów (Sierpień 2024 r.)  
 11. Etap X – Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie certyfikatów (Wrzesień 2024 r.)  
 12. Etap XI – Oficjalne podsumowanie Badania i prezentacja wyników na portalach wiadomoscihandlowe.pl i wiadomoscikosmetyczne.pl oraz  na łamach magazynu „Wiadomości Handlowe” przez Organizatora (wyniki, fotorelacja, prezentacja nagrodzonych produktów, Wrzesień/Październik 2024 r.) 

WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIU

 1. W Badaniu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, które spełniają następujące wymogi:  działają na terenie Polski; są dystrybutorami, importerami lub producentami artykułów FMCG lub kosmetyków; wypełnią poprawnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.perlyrynku.pl oraz dołączą do zgłoszenia zdjęcie linii/produktu w wymaganej jakości; dostarczą zgłoszenie w okresie do 30 kwietnia 2024 roku; 
 2. Zgłoszenia i udział w Badaniu są bezpłatne. Przesłane zgłoszenie przez formularz Organizatora stanowi podstawę zgłoszenia wraz z odesłanym do Organizatora “Oświadczeniem Zgłaszającego” – odrębny dokument dla Uczestnika Badania (który przedstawia ofertę dla nagrodzonych produktów w badaniu).
 3. Wszystkie warianty wchodzące w skład zgłaszanej linii muszą być zgodne z jej charakterem. Niedopuszczalne jest ujęcie w jednej linii wariantów serii produktów. Stanowią one odrębne dwie linie produktowe i będą traktowane przez Organizatora jako 2 zgłoszenia (2 linii). 
 4. Badanie „Perły Rynku 2024” ocenia produkty/linie wprowadzone na polski rynek od 01.01.2023 r. do 30.04.2024 r. oraz te produkty, które w tym okresie przeszły zmianę w zakresie składu / opakowania / gramatury. 
 5. Z udziału w Badaniu wyłączone zostają:  produkty, które brały udział w poprzednich edycjach Badania; produkty, które są markami własnymi sieci handlowych; produkty dedykowane sektorowi HoReCa; edycje limitowane. 

OPŁATA MARKETINGOWA ZA PROMOCJĘ NAGRODZONYCH PRODUKTÓW/ LINII NA PODIUM (DOTYCZY TYLKO LAUREATÓW BADANIA) 

 1. Uczestnik zostaje zakwalifikowany do badania po zgłoszeniu produktu/linii oraz po odesłaniu podpisanego oświadczenia, które precyzuje warunki uczestnictwa w badaniu oraz warunki handlowe oferty Organizatora. 
 2. Szczegółowe warunki opłaty marketingowej za promocję nagrodzonych produktów/linii przekazywane są przez Organizatora w ramach Oferty. 

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Organizator sprawdza poprawność i zgodność nadesłanych zgłoszeń z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Udział w Badaniu biorą produkty/linie produktów zgłoszone za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.perlyrynku.pl 
 2. Decyzję o zakwalifikowaniu produktu/linii produktów do określonej kategorii podejmuje Organizator

PRZEKAZANIE PRODUKTÓW DO JURY

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do Badania są zobowiązani do dostarczenia (na własny koszt) – do każdego Jurora osobno – każdy zgłoszony produkt lub linię biorącą udział w Badaniu – oraz do przekazania Organizatorowi drogą mailową potwierdzenia wysyłki produktów.  
 2. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia produktów pełnowartościowych, takich jakie znajdują się w obrocie.  
 3. Zgłaszający, który zostanie zakwalifikowany do udziału w badaniu ma obowiązek przekazać zgłoszone produkty w wyznaczonym terminie do przedstawicieli Jury na podstawie adresów otrzymanych od Organizatora. 

ZASADY BADANIA

 1. Badanie Perły Rynku składa się z dwóch odrębnych grup Jurorskich, stanowiących dwa odrębne projekty: Perły Rynku FMCG i Perły Rynku Kosmetycznego według metodologii opracowanej przez Organizatora. Uczestnik wybiera w którym badaniu weźmie udział zgłoszony przez niego produkt/linia na etapie zgłoszenia do Badania. Zgłoszenie do obu Projektów (2 grona Jurorskie) stanowi 2 odrębne zgłoszenia. 
 2. W testowaniu i ocenie produktów zamieszczonych w ankiecie Badania, biorą udział przedstawiciele Jury wraz ze swoimi zespołami. 
 3. Badanie przeprowadzane jest drogą testowań i oceny nadesłanych produktów na adresy wskazane przez Organizatora do Jurorów. 
 4. Po zakończeniu Badania Organizator dokonuje analizy zebranych ocen Jury i na ich podstawie sporządza wyniki Badania oraz Raporty, o których poinformuje Uczestników Badania. 
 5. Wyniki badania Organizator zaprezentuje na oficjalnym ogłoszeniu wyników stacjonarnie, gdzie spotkają się Laureaci i grono Jury. 
 6. Każdy Uczestnik, którego produkt/linia zdobyła miejsce na podium (złoto, srebro lub brąz) otrzyma w ramach płatnego pakietu marketingowego indywidualny raport zawierający ocenę swojego produktu/linii. 

ZGŁOSZENIE DO BADANIA

 1. Zgłoszenie do badania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez uczestnika Badania. 
 2. Organizator przyjmuje od Uczestników zgłoszenia produktów/linii do udziału w Badaniu na podstawie przesłanych do Organizatora dokumentów i plików:  poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie projektu www.perlyrynku.pl; zdjęcia zgłoszonych produktów/linii (w formacie jpg., tiff., białe tło, wysoka rozdzielczość, zbiorcze zdjęcie, rozdzielczość min. 300 dpi, w przypadku linii produktów zdjęcie powinno zawierać wszystkie zgłaszane warianty); podpisanego Oświadczenia dotyczącego zapoznania się z Regulaminem i akceptacji warunków uczestnictwa: 
 3. W przypadku zgłoszenia wypełnionego niepoprawnie lub niekompletnie, Organizator skontaktuje się ze Zgłaszającym celem uzupełnienia brakujących danych przez Zgłaszającego. 
 4. Zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Badaniu w przypadku, gdy nie zostaną uzupełnione lub będzie brakowało Oświadczenia. 
 5. Nadesłane materiały będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Badania, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć i materiałów Zgłaszającego będzie nieodpłatne. 
 6. Każdy Uczestnik Badania ma prawo nieodpłatnie zgłosić dowolną liczbę produktów. 
 7. Produkt lub linia produktowa danej marki może być zgłoszona maksymalnie dwa razy w całym badaniu – raz w Projekcie FMCG i raz w Projekcie Kosmetycznym.  
 8. Wiążącą formą dostarczenia zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.perlyrynku.pl . W wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza przesłanie zgłoszenia na mail Organizatora tj.: zgloszenia@perlyrynku.pl co jest podyktowane ewentualnymi problemami technicznymi Zgłaszającego lub Organizatora. Zgłoszenie jest uznawane za ważne i wiążące w kontekście niniejszego regulaminu po potwierdzeniu jego prawidłowości przez Organizatora drogą mailową.  
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia dostarczone niezgodnie z powyższym regulaminem. 
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Badania. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją. 
 11. Uczestnik ma prawo wycofać lub zmienić swoje zgłoszenie wyłącznie do 30 kwietnia 2024 roku. 
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania produktu/linii produktowej z badania bez podania przyczyny o czym Organizator poinformuje Zgłaszającego. 
 13. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Badania. 
 14. W przypadku rezygnacji udziału w badaniu przez Zgłaszającego po wyznaczonym terminie lub po przekazaniu adresów do Jurorów, Zgłaszający zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz usunięty z Badania. 

PREZENTACJA PRODUKTÓW NA STRONIE

Zakwalifikowanie produktu/linii produktów do Badania jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na zaprezentowanie ich na stronach internetowych należących do Organizatora, a także we wszelkich materiałach informacyjnych i promujących Badanie. 

PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZNAKU PERŁY RYNKU

 1. Organizator przekaże prawo do wykorzystania znaków i tytułów ,,Perły Rynku FMCG i/lub „Perły Rynku Kosmetycznego 2024” na zasadzie udzielenia licencji, odpowiednio do zajętego miejsca na podium głosami Jury, złoto/srebro/brąz.  
 2. Licencja jest częścią pakietu marketingowego (oferty Organizatora) dla laureatów i ich nagrodzonych produktów.  
 3. Przekazanie prawa nastąpi w formie dokumentu LICENCJI, które nastąpi po przetestowaniu i wskazaniu oceny przez Jury, na podstawie której Organizator wskaże nagrodzone produkty Zgłaszającego oraz znak graficzny, który Organizator przekaże drogą mailową.  
 4. Prawo do wykorzystywania znaku wchodzi w życie po opłaceniu przez Laureata faktury za pakiet marketingowy. Wówczas Laureat otrzyma dokument licencyjny od Organizatora Badania.   
 5. Szczegółowe informacje na temat praw i ograniczeń wykorzystywania logo i tytułu: ,,Perły Rynku FMCG”, i „Perły Rynku Kosmetycznego 2024” złoto/srebro/brąz, zawierają odrębne regulaminy. 
 6. Jakiekolwiek graficzne wykorzystanie logo Badania, nazwy Badania lub przyznanego tytułu dla produktów innych niż wskazanych przez Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł i wykluczeniem Uczestnika (lub innych podmiotów działających w sprzeczności w niniejszym Regulaminem) z projektów organizowanych przez Organizatora.

RAPORT Z BADANIA 

 1. Każdy Uczestnik, którego produkt/linia zdobyła miejsce na podium (złoto, srebro lub brąz) otrzyma w ramach płatnego pakietu marketingowego indywidualny raport zawierający ocenę swojego produktu/linii. 
 1. Uczestnik, którego produkt/linia wzięły udział w badaniu, lecz nie zdobyły miejsca na podium, może nabyć odpłatnie indywidualny raport zawierający ocenę swojego produktu/linii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin Badania znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.perlyrynku.pl.  
 • W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator. 
 • Wszelkie pytania dotyczące współpracy oraz oferty Badania można kierować do: bozena.graczyk@wg.media lub pod numer telefonu: 519 042 669. 
 • Naruszenie ustaleń Regulaminu Badania przez uczestnika będzie oznaczać wykluczenie go z Badania. 
 • Wszelkie spory dotyczące przebiegu Badania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania znaków ,,Perły Rynku FMCG”, i „Perły Rynku Kosmetycznego 2024”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

Warszawa, 25.01.2024 r.